Biltrafik i området

Allmänna regler

Parkering på föreningens mark är förbjuden förutom på särskilt markerade platser.

Inga motordrivna fordon får köras med något hjul utanför asfalterad väg, det är alltså förbjudet att köra på gräsmattor eller köra sönder kanter på gräsmattor precis bredvid gångvägarna.

Regler för trafik utanför bilvägar och parkeringar

På gång och cykelvägar är biltrafik förbjuden.

Dock så får bilar framföras på gång och cykelvägarna i några undantagsfall under förutsättning att man visar stor försiktighet och hänsyn till boende och till lekande barn:

  • Räddnings- och färdtjänstfordon under tjänsteutövning får köra på alla asfalterade ytor.
  • Om det rör sig om undantagsfall så får man transportera gods eller rörelsehindrade personer till och från medlems fastighet, men inte utanför asfalterad väg.

På gång och cykelvägar får inte fordon med en vikt över 3500 kg framföras.

Om det behövs för en tillfällig transport av gods eller rörelsehindrade personer till fastigheterna så kan man låna en nyckel till bommarna genom att i god tid innan transporten kontakta styrelsen på info@viltpasset.se.

Lånet kan vara för en viss tid eller tills vidare beroende på behov.

Motorcyklar och mopeder får köras kortaste sträckan till och från medlemmens fastighet men inte snabbare än gånghastighet (max 7 km/h). Sena kvällar och nätter ska motorcyklar och mopeder ledas med avstängd motor om det finns risk att motorljudet stör omgivningen.

Styrelsen kan ge tillstånd att göra avsteg från reglerna i undantagssituationer. T.ex. om en medlem tillfälligt behöver köra på gräsytor vid reparation eller renovering eller om man behöver köra fordon över 3.5ton på gångvägarna vid transport av tungt gods. Vid sådan transport är medlemmen skyldig att reparera eller ersätta föreningen för skador på föreningens mark eller egendom. Det är medlemmens ansvar att dokumentera skador som var på föreningens egendom innan man körde in på området.

En medlem som lånar ut en nyckel eller som släpper in någon (t.ex. en hantverkare eller transportfirma) på området ansvarar för att personerna är informerade om, och följer reglerna.

Styrelsen har rätt att kräva tillbaka en utlånad nyckel om låntagaren bryter grovt eller vid upprepade tillfällen mot lagar eller föreningens regler och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen.