Styrelsens arbetsuppgifter

Styrelsens ansvarsområden: – Ekonomi; Upprätta leverantörsavtal, beställa underhållsarbeten, attestera fakturor/utbetalningar, bistå kravrutin, administrera p-platser alt säkerställa avtal för skötsel av parkeringsplatser, underhålla debiteringslängd/medlemsregister. – Sköta information till medlemmarna; Uppdatera hemsidan. – Bevaka/upprätta underhållsplan. – Beställa/bevaka vinterunderhåll. – Kalla till ordinarie stämma årligen senast under april.- Framlägga eventuella propositioner. – Framlägga förslag till bokslut. – Upprätta förslag till budget/debiteringslängd.

Säkerställa att praktiska uppgifter utförs: – Arrangera städdagar- Tillsyn/rotera sopkärl. – Yttre tillsyn/underhåll. – Tömma papperskorgar, skräpplockning. – Arrangera städdagar. – Vinterunderhåll; snöröjning/halkbekämpning ”småvägar”. – Sommarunderhåll; gräsklippning. – Tillsyn av kvartershus/bastu.

För teknisk förvaltning har samfälligheten en personer anställd för reparationer, underhåll av gemensamhetsytor bla gräsklippning och en person som går sopronder två gånger i veckan, roterar sopkärl och tömmer papperskorgar i området. Vi har även avtal med HSB Södertörn för teknisk förvaltning. I avtalet ingår det månadsrondering av området, plocka skräp, månadskontroll av lekplats och sandlådor (självklart har vi alla fortsatt ansvar att inte slänga skräp i vårat område). Vi i styrelsen har nu också möjlighet att kontakta HSB för åtgärd av fel på samfällighetens gemensamhets ytor. För att fakturan ska skickas till samfälligheten så måste det vara ordinarie ledamöter som gjort felanmälan.

Om du som husägare vill ha använda dig av tjänsten och anlita HSB för arbeten/felanmälan gällande ditt hus så kan du göra det, du får då fakturan till dig och ska bekosta det själv. Du behöver då själv ha dialog med HSB om vad det är för arbete du vill ha utfört/åtgärd av fel, kostnad osv , du ringer då 08-608 68 00. Styrelsen kommer inte vara involverad i att du anlitar HSB för åtgärd i ditt hus, kostnad för utfört arbete osv.

Preliminära datum för styrelsesammanträden 2024 är den 21/1, 18/2, 17/3, 7/4(som då blir det konstituerande mötet efter årsstämman) för att anmäla frågor till mötena så mailar ni dom 14 dagar innan mötena till info@viltpasset.se