Parkering

Allmän information

Till varje hus hör 1 parkeringsplats, (för radhus med carport 2 platser) man kan ansöka om ytterligare en plats. Det är ofta kö till dessa. Kom ihåg att om du säljer måste du meddela detta om du har en extra plats. Denna följer inte med huset vid försäljning utan återgår till den som står först i kön. Information om kö till extra parkering hittar du här.

Vi vet att parkeringsbehovet i området är stort. Tyvärr räcker platserna inte till då de flesta har 2 bilar i hushållet. Då området byggdes 1991 så räknade man med att de flesta hade 1 bil.

Sammanställning av P-förskrifter m.m.

 • Generellt parkeringsförbud med undantag av markerade p-platser gäller i hela området.
  • (Uppställning av fordon i samband med på-/avstigning eller aktiv lastning/lossning är självklart tillåten)
 • Parkeringsområdet är endast avsett för ”i trafik varande fordon” (skattade och besiktigade).
  • Uppställning av ”skrotbilar” (fordonsvrak), övergivna fordon etc är alltså inte tillåtet. Husvagnar, containers, eller fordon som är större än markerade P-rutor får heller ej uppställas inom området.
 • Parkering på tilldelad och/eller arrenderad parkering sker utan avgift. Övriga p-platser är gästparkeringar och är belagda med parkeringsavgift enligt skyltning.
 • Vid överträdelse av parkeringsbestämmelserna belastas fordonsägaren med en kontrollavgift (”P-bot”, felparkeringsavgift) med en summa som motsvarar det inom kommunen vedertagna beloppet.

Parkeringsövervakning

Vi vill göra alla medlemmar uppmärksamma på att biltrafik inom området endast är tillåten för transport till och från fastigheten. Parkering är helt förbjuden och P-Service sköter bevakningen av detta. Om man vid t.ex. in och utflyttning eller andra arbeten, kommer ha behov att bilen står längre tid vid fastigheten, kontakta P-Service på 0771-77 11 00. Till P-Service uppger du:

– Ditt namn och adress – Ditt registreringsnummer – Varför du behöver parkera bilen inom området – Datum och klockslag när du börjar och när du beräknas vara färdig.

Har du inte gjort detta är det vanliga reglerna som gäller och det är att bilen får vara parkerad i max 6 minuter.

Vi vill också påminna om att Styrelsen INTE hanterar några kontrollavgifter för överklagan. Detta sker direkt med P-Service

Upplåtelse av parkeringsplatser mm

Endast fastighetsägare tillhörande Viltpassets Samfällighetsförening äger rätt att inneha fast parkeringsplats.

Fastighetsägare tillhörande GA 5, äger rätt till en (förskolan 4) fri(a) fast(a) p-plats(er) inom området, med undantag för fastighet med carport som inte äger rätt att inneha p-plats utanför den egna fastigheten.

Fri fast p-plats tillhandahålls utan särskild avgift (ingår i samfällighetsavgiften).

Mot en tilläggsavgift kan i mån av tillgång elstolpe (för motor- och kupévärmare) tillhandahållas. Detta gäller såväl fri plats, som eventuell extraplats. Undertecknat arrendeavtal krävs för att få bruka elstolpe. Villkor och särskilda bestämmelser för arrendeavtal framgår av avtal.

Om den fasta fria platsen har elstolpe som inte är arrenderad, och annan fastighetsägare önskar arrendera elstolpe, förbehåller sig föreningen möjligheten att omfördela platser så att önskemålet om elstolpe kan tillgodoses.

Föreningen ansvarar för och fördelar de befintliga p-platserna. Föreligger större önskemål än tillgång till platser, upprätthåller föreningen en kölista för fördelning av uppkomna vakanser. Vid avflyttning från samfälligheten tillfaller eventuell arrenderad extraplats samfälligheten som därefter kan erbjuda denna till den som står på tur i kölistan.

Fastighetsägare är skyldiga att meddela samfälligheten eventuella inbördes byte av p-plats.

Gällande avtalstexter för arrenderade P-platser finns för nedladdning här.

Principer för P-platskö

Det finns två köer, byteskön och kö till extraplats. När en p-plats blir ledig går den i första hand till byteskön. Den som har längst avstånd mellan sin bostad och sin nuvarande p-ruta blir först erbjuden att byta plats, förutsatt att den lediga p-rutan är mer än obetydligt närmare bostaden. När eventuella byten gjorts går den lediga p-platsen till kön för extraplatser. Den som stått längst tid i kön blir först erbjuden platsen.

Kölista till extra parkering

Senast uppdaterad 2022-02-27

För tillfället är det inte någon kö till extra-parkeringsplats. Det finns en ledig p-plats (250 kr/mån). Den är på parkering P7, ”borta vid skogen”.

Regler för kö till extra p-plats

 • Man ställer sig i kö genom att maila till parkering@viltpasset.se
 • Tackar man nej till erbjudande om extra plats förlorar man sin plats i kön (eller hamnar sist i listan)
  • Det går inte att “vänta på en bra plats”
 • Bara medlemmar kan stå i kö
  • Vill man ställa sig i kö innan man flyttat till området räknas det som om man ställt sig i kö på tillträdesdagen.
 • När man säljer sin fastighet förlorar man sin köplats.
  • Kö-platsen överförs INTE till den nya ägaren.