Parkering

Allmän information

Till varje hus hör 1 parkeringsplats, (för radhus med carport 2 platser) man kan ansöka om ytterligare en plats(max 1 ordinarie och 1 extra plats per hus). Det är ofta kö till dessa. Kom ihåg att om du säljer måste du meddela detta om du har en extra plats. Denna följer inte med huset vid försäljning utan återgår till den som står först i kön, är det ingen kö kan dom nya ägarna få överta den extra parkeringsplatsen.

Smart Parkering tar hand om Viltpassets administration och hantering av parkeringsplatser, om du säljer behöver du även informera den nya ägaren om att de ska registrera sig hos Smart Parkering: Steg 1: registrera sig i smartpark appen med namn, telefon och mejl(inte välja betalnings metod) steg 2: Antingen via mail info@smartp.se eller genom att ringa 0771 80 88 80 och inkomma med följande uppgifter: 
– För- och efternamn:, – Personnummer:, – Adress, postnummer, postort: , – Mobilnummer:, – Ditt ordinarie plats-nummer: , – Om det inte är kö till extra p-plats och den önskas övertas av ny ägare; – Extra p-plats nummer, om du önskar; – P-plats för motorvärmare      

Priser:

 • Ordinarie p-plats ingår i samfällighetsavgiften så ingen extra kostnad
 • Extra p-plats 315 kr (0% moms). Uppsägningstid på extra p-plats är 3 månader
 • El-abonnemang för motorvärmare 250 kr (inkl. 25% moms). Avtalet är bundet på 1 år,  och kan då inte sägas upp under den tiden, för att avsluta ditt avtal behöver du säga upp det en månad innan bindningstidens slut, annars förlängs det med 1 års bindningstid automatiskt.
 • Extra p-plats-XL 410 kr (0% moms). Uppsägningstid på extra p-plats är 3 månader (XL platser kan bara hyras som extra plats och då inte ändras till ordinarie p-plats, gäller p-platser; 4125, 4126, 4127, 4128, 4129, 4130, 4131, 4132 och 4133)

Faktura från Smart Parkering:

 • Pappersfaktura hemskickad, då tillkommer fakturaavgift.
 • E-post faktura, utan fakturaavgift. Önskar du det mailar du info@smartp.se efter du fått din första faktura.
 • Autogiro: Då ansöker du om autogiro i din bank (då söker man upp det bankgironummer som står på fakturan och lägger till Nordfin som mottagare, banken och Nordfin godkänner sedan detta) eller via https://mypage.nordfincapital.com/

Sammanställning av P-förskrifter m.m.

 • Generellt parkeringsförbud med undantag av markerade p-platser gäller i hela området.
  • (Uppställning av fordon i samband med på-/avstigning eller aktiv lastning/lossning är självklart tillåten)
 • Parkeringsområdet är endast avsett för ”i trafik varande fordon” (skattade och besiktigade).
  • Uppställning av ”skrotbilar” (fordonsvrak), övergivna fordon etc är alltså inte tillåtet. Husvagnar, containers, eller fordon som är större än markerade P-rutor får heller ej uppställas inom området.
 • Parkering på tilldelad och/eller arrenderad parkering sker utan avgift. Övriga p-platser är gästparkeringar och är belagda med parkeringsavgift enligt skyltning.
 • Vid överträdelse av parkeringsbestämmelserna belastas fordonsägaren med en kontrollavgift (”P-bot”, felparkeringsavgift) med en summa som motsvarar det inom kommunen vedertagna beloppet.

Parkeringsövervakning

Vi vill göra alla medlemmar uppmärksamma på att biltrafik inom området endast är tillåten för transport till och från fastigheten. Parkering är helt förbjuden och Smart Parkering sköter bevakningen av detta. Om man vid t.ex. in och utflyttning eller renovering/andra arbeten(du får inte tillstånd att parkera på gården av andra anledningar än angivna), kommer ha behov att bilen står längre tid vid fastigheten, kontakta Smart Parkering på 0771-80 88 80 eller info@smartp.se. Till Smart Parkering uppger du:

– Ditt namn och adress – Ditt registreringsnummer – Varför du behöver parkera bilen inom området – Datum och klockslag när du börjar och när du beräknas vara färdig.

Har du inte gjort detta är det vanliga reglerna som gäller och det är att bilen får vara parkerad i max 6 minuter.

Vi vill också påminna om att Styrelsen INTE hanterar några kontrollavgifter för överklagan. Detta sker direkt med Smart Parkering.

Upplåtelse av parkeringsplatser mm

Endast fastighetsägare tillhörande Viltpassets Samfällighetsförening äger rätt att inneha fast- eller extra parkeringsplats.

Fastighetsägare tillhörande GA 5, äger rätt till en (förskolan 4) fri(a) fast(a) p-plats(er) inom området, med undantag för fastighet med carport som inte äger rätt att inneha p-plats utanför den egna fastigheten.

Fri fast p-plats tillhandahålls utan särskild avgift (ingår i samfällighetsavgiften).

Mot en tilläggsavgift kan i mån av tillgång elstolpe (för motor- och kupévärmare) tillhandahållas. Detta gäller såväl fri plats, som eventuell extraplats. Undertecknat arrendeavtal krävs för att få bruka elstolpe. Villkor och särskilda bestämmelser för arrendeavtal framgår av avtal.

Om den fasta fria platsen har elstolpe som inte är arrenderad, och annan fastighetsägare önskar arrendera elstolpe, förbehåller sig smart parkering och styrelsen i samfälligheten möjligheten att omfördela platser så att önskemålet om elstolpe kan tillgodoses. Installation av laddstolpar för elbilar är på gång och kommer ske under våren, när detta är klart så kan Smart Parkering behöva omfördela och flytta ev ordinarie och extra p-platser beroende på vem/vilka som önskar en p-plats med laddstolpe.

Smart Parkering ansvarar för och fördelar de befintliga p-platserna. Föreligger större önskemål än tillgång till platser, upprätthåller Smart Parkering en kölista för fördelning av uppkomna vakanser. Vid avflyttning från samfälligheten tillfaller eventuell arrenderad extraplats smart parkering och samfälligheten som därefter kan erbjuda denna till den som står på tur i kölistan, är det ingen kö kan extraplatsen få övertas av ny ägare.

Fastighetsägare är skyldiga att meddela Smart Parkering eventuella inbördes byte av p-plats.

Principer för P-platskö

Det finns två köer, byteskön och kö till extraplats. När en p-plats blir ledig går den i första hand till byteskön. Den som har längst avstånd mellan sin bostad och sin nuvarande p-ruta blir först erbjuden att byta plats, förutsatt att den lediga p-rutan är mer än obetydligt närmare bostaden. När eventuella byten gjorts går den lediga p-platsen till kön för extraplatser. Den som stått längst tid i kön blir först erbjuden platsen. OBS! det finns bara möjlighet till 1 extra p-plats per hus, så när du har en ordinarie och en extra p-plats så kan du inte ställa dig i kö för en tredje p-plats.

Regler för kö till extra p-plats

 • Man ställer sig i kö genom att maila till info@smartp.se
 • Tackar man nej till erbjudande om extra plats förlorar man sin plats i kön (eller hamnar sist i listan)
  • Det går inte att “vänta på en bra plats”
 • Bara medlemmar kan stå i kö
  • Vill man ställa sig i kö innan man flyttat till området räknas det som om man ställt sig i kö på tillträdesdagen.
 • När man säljer sin fastighet förlorar man sin köplats.
  • Kö-platsen överförs INTE till den nya ägaren, om det finns en kö till extra p-platser.

Priser besöksparkering gäller från 2024-01-01:

 • 8 kr/h
 • 50 kr/dygn
 • 350 kr/vecka